U bent hier

Aartsbisdom Mechelen-Brussel                                         Pastorale Regio Mechelen
Pastorale zone Klein-Brabant
Parochies Sint-Pieter Puurs-Sint-Amands en O.-L.-V. a/d Schelde Bornem

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie.

4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van één van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot de doop?

Vanuit de kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten daar zelf geen onderzoek naar instellen.
Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over de doopaanvraag, kan de doopviering niet zonder meer plaatsvinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet de doop worden uitgesteld, evenals de andere initiatiesacramenten.

M/V
Er moet slechts één peter of één meter gekozen te worden, of ook een peter en een meter samen kan. In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC)
GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN
TOESTEMMING EN PRICAVYVERKLARING DOOR DE PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.